Sygn. akt X GUp 601/18

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt X GU 507/18 ogłosił upadłość Medic Express sp. z o.o. i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 601/18.

Sąd uznał postępowanie upadłościowe Medic Express sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku.

Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Krzemiński Marcin (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 146), a na Sędziego - komisarza został powołany SSR Wasilewska Kamila. Sąd wyznaczył zastępcę Sędziego- którym został SSR Brzozowska Małgorzata.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza Wasilewska Kamila na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 601/18.

Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.”